Fiscal / Mercantil / Financer:

-    Confecció de les declaracions periòdiques exigibles: IVA, IRPF, IS,...
-    Tramitació de la documentació necessària per l’ inici d’una activitat empresarial.
-    Elaboració de Comptes Anuals.
-    Assessorament en qualsevol àmbit de gestió de l’empresa:

  • Estudis de costos
  • Problemes de finançament i liquiditat
  • Sol·licitud de subvencions

-    Gestions amb el Registre Mercantil, l’ Administració Tributària,...

Laboral:

-    Elaboració de contractes de treball.
-    Confecció de nòmines i formalització de les liquidacions d’assegurances socials.
-    Presentació de les liquidacions periòdiques.
-    Assessorament en el compliment de tota la normativa laboral.
-    Representació davant la Inspecció de Treball i de la resta de gestions que es derivin de les relacions laborals.

Comptabilitat Integral:

-    Confecció íntegra de la comptabilitat amb la posterior obtenció de Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys en qualsevol moment, Llibre Diari i extractes de comptes.

-    Permet als autònoms i petites empreses tenir la documentació comptable sempre al dia, optimitzant el seu temps i els seus recursos econòmics d’una manera ràpida i accessible, estalviant-se la contractació i els costos laborals que implica tenir personal especialitzat dedicant-se a aquestes feines a la seva empresa.

Familiars / particulars:

-    Tramitació d’herències
-    Impost de Successions i Donacions
-    Revisions cadastrals