Nota legal

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), ANOIA DE SERVEIS, SL manifesta que el domini www.anoiadeserveis.com es propietat de ANOIA DE SERVEIS, SL, amb CIF B-08933442, i amb domicili a C. MAJOR N. 80, 08786 CAPELLADES (BARCELONA).

Que ANOIA DE SERVEIS, SL  consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 22846, Foli 121, Número registral 43451 i Inscripció 5a.

ANOIA DE SERVEIS, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, ANOIA DE SERVEIS, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de ANOIA DE SERVEIS, SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de ANOIA DE SERVEIS, SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ANOIA DE SERVEIS, SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ANOIA DE SERVEIS, SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de ANOIA DE SERVEIS, SL, CIF: B-08933442, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

En el cas de que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat de disposar d’ un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/o productes amb més interès, pugui utilitzar "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, ANOIA DE SERVEIS, SL no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis queANOIA DE SERVEIS, SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de ANOIA DE SERVEIS, SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: C. MAJOR N. 80, 08786 CAPELLADES (BARCELONA), o bé, enviar un correu electrònic a Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de ANOIA DE SERVEIS, SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per ANOIA DE SERVEIS, SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de ANOIA DE SERVEIS, SL l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ANOIA DE SERVEIS, SL

ANOIA DE SERVEIS, SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. ANOIA DE SERVEIS, SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

AVISO COOKIES

  1. Esta web utiliza cookies propias dde sesión y de terceros para análisis de Google analytics que se quedarán almacenadas en el ordenador. Las cookies son pequeños archivos que nuestro ordenador envía al suyo, pero que no nos proporcionan información ni sobre su nombre, ni sobre cualquier dato de carácter personal suyo. Las cookies que utilizamos no pueden leer datos de su ordenador ni leer las cookies que existan en su ordenador. Cuando el usuario se encuentre navegando por ésta página web de el servidor donde se encuentra alojada reconoce automáticamente la dirección IP de su ordenador, el día y la hora en la que comienza la visita, en la que abandona la visita, así como información sobre las distintas secciones consultadas. Es necesario que el servidor conozca estos datos para poder comunicarse y enviarle la petición realizada y que a través del navegador se pueda ver en la pantalla. Si usted lo desea puede configurar su navegador de manera que le avise en la pantalla si va a recibir una cookie. El usuario puede configurar su ordenador de manera que no reciba estas cookies, este hecho no impedirá que se pueda acceder a la información del sitio web.
  2. Nos reservamos el derecho de modificar, sin previo aviso, la información contenida en nuestra sitio web, así como su configuración y presentación.
  3. Nos comprometemos a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de las distintas secciones de la web, producidos como consecuencia de un mantenimiento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida es estas secciones. Como consecuencia de lo dispuesto en este apartado, nos comprometemos a corregirlo tan pronto como tengamos conocimiento de dichos errores.
  4. Nos comprometemos a no remitir comunicaciones comerciales sin identificarlas como tales, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico. A estos efectos no será considerado como comunicación comercial toda la información que se envíe a nuestros clientes siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación contractual existente entre cliente y empresa, así como el desempeño de las tareas de información, formación y otras actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado con la empresa.
  5. No nos hacemos responsables del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al sitio web y/o en el uso de las informaciones contenidas en el mismo.
  6. No seremos responsables de los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información, de las materias contenidas en este web site y de los programas que incorpora. Los enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través del sitio web, acceder al usuario a prestaciones y servicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo nuestro control; dicha entidad no se hace responsable ni de la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información.
  7. No somos responsables del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de producto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en la página web. Tampoco se responsabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que pueda accederse desde la nuestra.
  8. No nos responsabilizamos de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceras partes (por ejemplo, los macros de procesadores de texto, los applets de Java y los programas Active X), generados con la finalidad de obtener resultados negativos para un sistema informático.
  9. En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces (links) e hipertexto incluidos en el sitio web.

 

Página web por: diseño páginas web - diseño web barcelona - creación páginas web - diseñadores web