Comptabilitat integral

 

  1. Confecció íntegra de la comptabilitat amb la posterior obtenció de Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys en qualsevol moment, Llibre Diari i extractes de comptes.
  2. Permet als autònoms i petites empreses tenir la documentació comptable sempre al dia, optimitzant el seu temps i els seus recursos econòmics d’una manera ràpida i accessible, estalviant-se la contractació i els costos laborals que implica tenir personal especialitzat dedicant-se a aquestes feines a la seva empresa.