Càlcul d'interessos per ajornament de deutes

Utilitzeu aquest full d’Excel per calcular els interessos que haureu de satisfer per l’ajornament d’un deute tributari.

Càlcul d'interessos per ajornament de deutes

Sol·licitud

Podeu sol·licitar un ajornament o fraccionament de deute en qualsevol moment, tant en període voluntari com executiu. Ara bé, no poden ajornar-se els deutes que derivin de quantitats retingudes a tercers (les retencions que hagi fet als seus treballadors, per exemple), encara que en situacions excepcionals Hisenda pot permetre-ho.

Els ajornaments o fraccionaments no es concedeixen si la falta de liquiditat és estructural i no conjuntural. En qualsevol cas, l’Administració ha de justificar la denegació.

A la vostra sol·licitud d’ajornament haureu de contemplar els punts que s’indiquen a continuació.

Compromís d’aval

Si el deute ajornat excedeix els 30.000 euros, haureu d’acompanyar a la sol·licitud amb un compromís irrevocable d’una entitat financera d’atorgar un aval solidari a favor de l’Administració.

Recordeu que en cas d’aportar garantia en forma d’aval bancari o certificat d’assegurança de caució, els interessos a càrrec vostre es liquidaran segons el tipus d’interès legal dels diners. D’altra manera, el tipus aplicable és el d’interès de demora, que és superior.

Garanties parcials

En el cas de fraccionaments, atorgueu un aval per a cadascun dels pagaments que hàgiu de realitzar, amb el fi de no haver d’esperar el pagament de tots els terminis per poder cancel·lar-lo.

Si no us concedeixen l’aval

Haureu de justificar a l’Administració que no us han concedit el compromís irrevocable d’aval (aporteu una carta del vostre banc denegant-vos-el), i proposeu com a garantia una penyora sense desplaçament sobre algun dels vostres actius. Aporteu en aquest cas una valoració imparcial d’aquests actius i còpia dels vostres últims comptes anuals i informe d’auditoria, si existeix.

Sol·liciteu dispensa de garanties si no disposeu de béns suficients i l’execució del vostre patrimoni pogués afectar substancialment a la vostra capacitat productiva o de treball.

En cas que la garantia sigui aval d’entitat de crèdit o de Societat de Garantia Recíproca, o una assegurança de caució, la quantitat ajornada reporta l’interès legal dels diners. En la resta de casos, es reporta l’interès de demora.

Mentre espereu

L’Administració disposa de sis mesos per contestar-vos. Si dins d’aquest període –i abans d’haver rebut la resposta– es produeix el venciment d’un dels pagaments proposats, efectueu-lo.

Si us deneguen l’ajornament, procediu al pagament en la data que se us indiqui a la resolució, més els interessos de demora corresponents. Tot això sense perjudici de la possible reclamació contra la denegació.

En cas d’errors en la sol·licitud, us requeriran perquè els solucioneu en el termini de deu dies:

  • Si no ateneu el requeriment, la sol·licitud s’entén per no presentada.
  • Si s’atén el requeriment però l’Administració entén que no està solucionat, es denega la sol·licitud.
  • També s’entén com a no presentada la sol·licitud d’ajornament de deutes inajornables, o la sol·licitud de deutes derivats d’autoliquidació si aquesta no s’ha presentat abans o conjuntament amb la sol·licitud d’ajornament.

 

 

Subscriu-te a la nostra newsletter

Si vols estar informat de les últimes novetats en l'àmbit jurídic, subscriu-te a la nostra newsletter.

Subscriu-te