Dietes exemptes dels treballadors

Aquestes quantitats no estan sotmeses a IRPF ni a cotització.

Treballadors en general

Les despeses consumides per l’empresa en concepte de dietes per manutenció, desplaçament i estada del personal són fiscalment deduïbles en l’Impost sobre societats.

Els treballadors, per la seva part, no han de computar cap ingrés, ja que les quantitats que reben no són una retribució, sinó una compensació de les despeses efectivament consumides. No obstant això, aquesta exempció en l’IRPF té uns límits i, en cas de ser superats, els treballadors hauran de declarar la retribució per l’excés:

 

Quantitats exceptuades de gravamen en l’IRPF dels treballadors

Concepte Import
Despeses de desplaçament en transport públic Les que es justifiquin
Despeses de desplaçament en vehicle del treballador 0,19 euros per km
Despeses per peatge i aparcament Les que es justifiquin
Despeses d’estada (allotjament) Les que es justifiquin

 

Despeses diàries de manutenció exemptes (l’excés tributa en l’IRPF)

Concepte A Espanya A l’estranger
Per desplaçament sense pernoctar

26,67

48,08

Per desplaçament pernoctant

53,34

91,35

 

Conductors de camió

Els conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies per carretera que pernocten en un municipi distint al del lloc de treball habitual i al del seu propi domicili –a més de les dietes exemptes per desplaçament i manutenció indicades– també poden rebre una dieta per despeses d’estada, sense necessitat de justificar-les. Al contrari que la resta de treballadors, que sempre han de justificar totes les despeses d’estada perquè en quedin exempts.

Aquesta dieta per estada quedarà exempta de tributació en l’IRPF del receptor, fins als següents límits:

  • 15 euros diaris si el desplaçament es produeix a Espanya.
  • 25 euros diaris si correspon a desplaçaments a l’estranger.

No obstant això, si el conductor, en lloc de cobrar aquestes dietes, justifica a l’empresa que ha incorregut en despeses superiors i l’empresa els les abona, aquestes també estaran exemptes de tributar en l’IRPF en la seva totalitat.

 

Subscriu-te a la nostra newsletter

Si vols estar informat de les últimes novetats en l'àmbit jurídic, subscriu-te a la nostra newsletter.

Subscriu-te